Algemene voorwaarden:

 

Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie over de praktijkvoering. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.

Art. 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Klassiek Homeopaat en de opdrachtgever.

Art. 2.  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut/homeopaat zal de behandeling naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/homeopaat worden medegedeeld.
 3. Therapeut/homeopaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.
 2. Therapeut/homeopaat zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art. 4.  Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art.5. Behandeling

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging, voor meer informatie zie www.NVKH.nl.

Van ieder patiënt wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bestaat uit een patiëntenkaart, aantekeningen van de consulten, analyse van de consulten en voorschriften. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen.

De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties.

De keuze van het door mij gegeven homeopathisch geneesmiddelen wordt gevormd op basis van de door u aan mij verstrekte informatie.

Geneesmiddelvoorschriften zijn een advies op basis van, de door u aan mij verstrekte, informatie! Gebruik van het geneesmiddel is uw eigen vrije keuze.

Het stopzetten of afwijken van de lopende reguliere behandeling valt onder de eigen verantwoording van de patiënt en kan men het beste in overleg met de regulier behandelaar plaats vinden. In principe raad ik niet aan om met deze behandelingen te stoppen. Indien verbetering van de klachten optreed gedurende de behandeling bij mij ben ik bereid mee te denken over vermindering van de reguliere medicatie maar de verantwoording daarvoor is en blijft bij de patiënt.

De behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

Behandeling beëindigen:
Uiteraard staat het u vrij de behandeling op elk moment te beëindigen.
Als therapeut zal ik de behandeling beëindigen indien er sprake is van een verstoorde vertrouwensrelatie. Het kan dan zijn dat ik u verwijs naar andere behandelaars indien daar binnen het genezingsproces aanleiding toe is.

Art. 6. Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut/homeopaat, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Tevens kunnen klachten over de behandeling gemeld worden bij:

Stichting Zorggeschil

Postbus 1021

7940 KA Meppel

Tel: 0651222505

https://zorggeschil.nl/

 Art. 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/homeopaat is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. De therapeut/homeopaat geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/homeopaat. De therapeut/homeopaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De therapeut/homeopaat is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut/homeopaat mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van de therapeut/homeopaat voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/homeopaat beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
 7. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/homeopaat aansprakelijk wil stellen.
 8. De therapeut/homeopaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
 9. De therapeut/homeopaat zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Art. 8. Verhindering

Wanneer u verhinderd bent, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt, zal 100% van de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U kunt uw verhindering telefonisch (06 13 88 13 33) of per e-mail doorgeven (theadudink@live.nl).